วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

**รวมรูป**ที่มาhttp://www.google.co.th/search?

พระประจำจังหวัดกาญจนบุรี


พระพุทธนวราชบพิตร   เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำริสร้างพระราช
ทานเป็นพระประจำจังหวัด เมื่อ พุทธศักราช  ๒๕๐๘
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ไพฑูรย์
เมืองสมบูรณ์  นายช่างกองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร
ปั้นหุ่นพระพุทธนวราชบพิตร ณพระตำหนักจิตรลดาร
โหฐาน   และทรงพระพุทธลักษณะด้วยพระองค์เอง
จนพอพระราชหฤทัยแล้ว  จึงได้โปรดให้เททองหล่อ
พระพุทธรูป 

แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มาhttp://www.google.co.th/search?

คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี


  คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี    

แคว้นโบราณ

ด่านเจดีย์

มณีเมืองกาญจน์

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

แหล่งแร่ น้ำตก 


ที่มาhttp://www.rd.go.th/kanchanaburi/1539.0.html

ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรี


ที่มาhttp://www.google.co.th/search?

***ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกาญจนบุรี***


**รวมรูป**


ที่มาhttp://www.google.co.th/search?